РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ

ЗАТВЕРДЕНО

Рішенням сесії № 1/7

від «29» грудня 2015 року

зі змінами згідно рішення сесії № 3/1 від «26» квітня 2016 року

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ

Іваничівської селищної ради

Іваничівського району Волинської області

 

Стаття 1. Загальні положення .

 

1.1.Порядок діяльності Іваничівської селищної ради, її депутатів, посадових осіб і органів радивизначаютьсяКонституцієюУкраїни, чинним законодавством про місцевесамоврядування, Статусом депутатів місцевої ради іцимРегламентом.

1.2.Регламент Іваничівської селищної ради затверджується не пізніше як на другій сесії рішенням ради, прийнятим більшістю від загального складу ради.

Регламент є нормативним актом, який регулює порядок скликання і проведення сесій ради, формування її органів, визначає процедуру підготовки розгляду та прийняття рішень, права і обов’язки депутатів, функції органів селищної ради та її посадових осіб.

Зміни  і доповнення до Регламенту  приймаються до розгляду радою за ініціативою постійних комісій, депутатських груп (фракцій), селищного голови, за вимогою не менше 1/3 від загального складу ради, а також у випадках прийняття законодавчих актів, при яких виникають розбіжності положень Регламенту з чинним законодавством за пропозицією тих же суб’єктів.

1.3.Засідання селищної ради та постійних комісій є відкритими і гласними.

В окремих випадках за рішенням сесії селищної ради, її постійних комісій можуть проводитися їх закриті засідання.

Гласність роботи селищної ради забезпечується шляхом вивчення інформації про її діяльність у приміщенні селищної ради.

На засіданняхселищної ради, постійних комісіях, можуть бути присутні за запрошенням депутати інших рад, представники державних органів та органів місцевого самоврядування,політичних партій,об’єднань громадян, трудових колективів, фахівці, експерти, громадяни. Для них у залі відводяться спеціальні місця.

Головуючий на пленарному засіданні ради повідомляє депутатів про осіб, присутніх на засіданні за офіційним запрошенням.

Цим особам за рішенням ради може бути надане право виступити назасіданні ради.

Особи, присутні на засіданнях ради та її органів не повинні порушувати порядок, стримуються від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні.

У разі недотримування цих вимог вони за розпорядженням головуючого на засіданні можуть бути виведені із приміщення де проходить засідання.  

Стаття 2. Порядок скликання  сесії селищної ради.

2.1.Перша сесія новообраної селищної ради скликається не пізніш як через місяць, після обрання ради селищною виборчою комісією. Відкриває і веде перше пленарне засідання голова селищної виборчої комісії. Він інформує раду про підсумки виборів депутатів та селищного голови і визнання їх повноважень. Далі засідання веде новообраний селищний голова.

До порядку денного першої сесії обов’язково включаються наступні питання: про обрання секретаря селищної ради, утворення постійних комісій, затвердження їх складу, обрання голів комісій.

2.2. Сесії селищної ради скликаються селищним головою в міру необхідності, але не рідше одного разу у квартал.

2.3. Сесія селищної ради повинна бути також скликана селищним головою за пропозицією не менш однієї третини депутатів від загального складу селищної ради чи за пропозицією виконавчого комітету у двотижневий строк з моменту подачі такої пропозиції.

2.4. У разі невмотивованої відмови селищного голови чи неможливості його скликати сесію селищної ради, вона скликається секретарем селищної ради у випадках:

а) відповідно до доручення селищного голови;

б) якщо селищний голова без поважних причин не скликає сесію в двотижневий термін за пропозицією не менш третини депутатів від загального складу;

в) якщо сесія селищної ради не скликається селищним головою в термін, передбаченим цим Регламентом.

Сесія селищної ради повинна бути скликана за пропозицією не менш однієї третини депутатів від загального складу селищної ради або за пропозицією виконавчого комітету.

У разі, якщо селищний голова чи секретар ради не скликали сесію у двотижневий термін за пропозицією не менш третини депутатів від загального складу, сесія може бути скликана депутатами селищної ради, які становлять не менш як одну третину складу ради, або постійною комісією ради.

2.5. Пленарне засідання селищної ради відкриває і веде селищний голова, а у випадках передбачених п.2.4 ч.1 – секретарем ради, п.2.4. ч.3 – пленарне засідання відкриває за дорученням групи депутатів чи постійної комісії, з ініціативи яких скликана сесія, один з депутатів, а веде за рішенням селищної ради – один з депутатів, який підписує відповідні протокол і рішення ради.

Стаття  3.   Повідомлення про проведення пленарних

засідань селищної ради.

3.1. Рішення про скликання сесії селищної ради доводиться до відома депутатів ради шляхом надсилання письмового повідомлення або в телефонному режимі. Повідомлення в якому зазначається час, місце та питання порядку денного сесії, надсилається депутатам або в телефонному режимі не пізніше, ніж за 10 днів до пленарного засідання, а у виняткових випадках – не пізніше чим за 1 день до сесії.

Виконавчий комітет ради надає у постійні комісії і депутатам ради проекти рішень, висновки і рекомендації відповідних постійних комісій та інші матеріали не пізніше ніж за 10 днів до відкриття пленарного засідання селищної ради. У разі проведення позачергових сесій документи надаються депутатам під час пленарного засідання.

Коли депутат не має змоги взяти участь у роботі сесії або може запізнитись на її відкриття, він повинен повідомити про це селищного голову (за його відсутності – секретаря ради) до початку сесії та вказати відповідні причини.

Стаття 4. Формування порядку денного.

4.1. Пропозиції з питань порядку денного пленарного засідання сесії селищної ради можуть вноситися селищним головою, постійними комісіями, депутатами селищної ради, її виконавчим комітетом.

4.2. Пропозиції про включення питань до порядку денного сесії селищної ради подаються селищному голові не пізніше як за 10 днів до початку сесії з проектами рішень, висновками та рекомендаціями галузевої комісії

4.3.Термінові питання можуть вноситися в порядок денний під час сесії за рішенням ради.

4.4.Проект порядку денного сесії, сформований до вимог цієї статті,обговорюється і затверджується в цілому більшістю голосів депутатів, присутніх на засіданні.

        4.5.Рішення щодо формування порядку денного приймається більшістю від   загальної кількості обраних депутатів.

Стаття 5.  Правомочність сесії селищної ради.

5.1.Сесія селищної ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

5.2.На початку кожного засідання ради відповідальні працівники виконавчого комітету проводять поіменну реєстрацію депутатів, які присутні на засіданні та реєстрацію представників засобів масової інформації, а селищний голова повідомляє кількість депутатів, про яких відомо, що вони відсутні з поважних причин.  Дані цієї реєстрації є підставою для відкриття засідання. У разі відсутності необхідної кількості депутатів за розпорядженням голови проведення сесії переноситься на інший час.

5.3.Перед проведенням голосування з проектів рішень селищний голова в разі необхідності проводить перевірку кількості депутатів, присутніх на засіданні. Якщо голосування не може проводитись у зв’язку з відсутністю на засіданні достатньої кількості депутатів, голова відкладає або закриває засідання.

Стаття 6. Затвердження порядку денного.

6.1. Головуючий оголошує проект порядку денного, який вноситься на розгляд сесії селищної ради.

Депутати селищної ради, постійні комісії, від імені яких виступає голова комісії або його заступник, селищний голова, секретар ради можуть вносити пропозиції про внесення доповнень до проекту порядку денного лише з тих питань, які мають проект рішення, рекомендацію чи висновок постійної комісії.

При наявності пропозицій про внесення до проекту порядку денного додаткових питань, змін порядку розгляду питань або депутатського запиту, головуючий ставить проект порядку денного на голосування для прийняття його «за основу». Після цього головуючий ставить на голосування пропозиції, доповнення та зміни до проекту порядку денного у порядку їх надходження. Після голосування по кожній пропозиції, доповненню, змінам, депутатському запиту проект порядку денного ставиться на голосування «в цілому». Якщо проект порядку денного «в цілому» не приймається, він ставиться на голосування «по пунктам» з доповненнями, змінами, які надійшли. Порядок денний, сформований з прийнятих пунктів, вважається прийнятим «в цілому».

6.2. Якщо порядок денний не прийнятий «за основу», на голосування ставиться окремо кожен пункт проекту порядку денного, а також доповнення, зміни, що надійшли. Прийняті сесією селищної ради пункти включаються до порядку денного сесії і порядок вважається прийнятим в цілому.

Головуючий оголошує порядок денний сесії селищної ради, прийнятий по пунктам в цілому.

Стаття  7.  Порядок прийняття рішень селищною радою.

7.1. Селищна рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень.

7.2. Рішення ради приймається більшістю голосів депутатів від загального складу ради.

Депутат, який присутній на сесії селищної ради і не взяв участь у голосуванні, вважається таким, що проголосував «утримався».

7.3. Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, передбачених пунктами 4 і 16 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», в яких рішення приймаються таємним голосуванням. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», розміщуються на офіційному веб-сайті ради і зберігаються протягом необмеженого строку. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.

7.4.  Рішення селищної ради вважаються прийнятими, якщо після їх обговорення за них проголосувала більшість від загального складу ради.

7.5. За обґрунтованими мотивами селищна рада більшістю від присутніх депутатів на пленарному засідання селищної ради може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання чи закритого розгляду одного з питань порядку денного. Право бути присутніми на закритому пленарному засіданні селищної ради мають тільки депутати селищної ради та працівники виконавчого комітету.

7.6. Рішення селищної ради приймаються лише з питань, внесених до порядку денного пленарного засідання селищної ради. У разі порушення цієї вимоги прийняте рішення вважається недійсним.

Стаття 8. Розгляд питань порядку денного і тривалість виступів.

8.1. Перед початком розгляду кожного питання порядку денного головуючий зачитує, при необхідності, проект рішення, висновки і рекомендації постійних комісій селищної ради.

                     8.2. При розгляді кожного питання порядку денного тривалість виступів у дискусії обмежується відведеним для цього часом :

- для доповіді і співдоповіді – 20 хвилин ;

- для виступу від постійних комісій – 10 хвилин ;

- для доповідей на питання до доповідача – 5 хвилин ;

- для виступу в дискусії – 5 хвилин;

- для повторних виступів у дебатах, виступів з порядку ведення, з мотивів голосування, а також внесення поправок та реплік до 2 хвилин;

- для доповіді на запит депутата – до 5 хвилин.

8.3. Головуючий зобов’язаний надати слово усім депутатам, що забажали виступити при обговоренні питання порядку денного, а запропоновані ними пропозиції поставити на голосування.

Слово присутнім на сесії іншим фізичним та юридичним особам надається за рішенням більшості присутніх на сесії депутатів. Позачерговим правом виступу користуються селищний голова, секретар селищної ради, автор обговорюваного проекту рішення, голови постійних комісій.

8.4. Перевищення тривалості виступів допускається тільки за згодою більшості депутатів, що беруть участь у пленарному засіданні.

Стаття 9. Обговорення проектів рішень.

9.1. Рішення селищної ради не повинні суперечити Конституції України і чинному Законодавству.

         9.2. Пропозиції, поправки, зауваження, в тому числі висловлені депутатами подаються головуючому у письмовому вигляді до початку голосування по проекту. Допрацьований проект рішеннявиноситься на розгляд ради головою.

9.3. Після оголошення головуючим початку голосування ніхто не може його переривати. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

У разі порушення процедури голосування чи вчинення перешкод під час його проведення проводиться повторне голосування без обговорення.

Стаття 10. Ведення протоколу пленарного засідання ради.

10.1. Під час роботи сесії селищної ради, за дорученням головуючого, реєстрація депутатських звернень, довідок, пропозицій, заяв і інших матеріалів, визначення наявності кворуму для прийняття рішень, організація роботи зі зверненнями громадян покладається на секретаря ради.

Секретар   веде протокол сесії селищної ради.

10.2. Протокол сесії селищної ради повинен містити :

- дату і місце проведення сесії, її порядковий номер;

- загальний склад ради, кількість депутатів, обраних до ради, кількість присутніх і відсутніх на засіданні депутатів, а також кількість, прізвища і посади запрошених на засідання ради;

- порядок денний сесії, прізвища доповідачів, співдоповідачів, номери виборчих округів, від яких вони обрані депутатами;

- прізвища депутатів, що виступають у дискусії (для осіб, що не є депутатами ради – також посади);

- прізвища депутатів, які внесли запит або поставили питання доповідачам і співдоповідачам;

- перелік усіх прийнятих рішень із зазначенням числа голосів, поданих «за», «проти» і таких, що «утрималися».

10.3. До протоколу сесії ради додатково включаються дані про поіменну реєстрацію присутніх на засіданні депутатів, список депутатів про яких відомо, що вони відсутні на засіданні з поважних причин, результати поіменного голосування, тексти невиголошених виступів депутатів, списки депутатськихгруп і зміни в їх складі.

10.4. Протокол пленарного засідання селищної ради оформляється в десятиденний термін і підписується головуючим на пленарному засіданні.

10.5. У разі допущення в протоколі неточностей, тощо, депутат може протягом 3-х днів після оформлення протоколу подати на них зауваження на ім’я головуючого на засіданні.

10.6. Оригінал протоколів пленарних засідань протягом установленого терміну зберігаються в селищній раді, а потім здаються в архів на постійне зберігання.

З копіями рішень ради всі зацікавлені особи можуть ознайомитися в селищній раді у секретаря ради.

Стаття 11. Селищний голова.

11.1. Повноваження селищного голови визначаються Конституцією України, чинним законодавством України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні.»

11.2. Селищний голова є головною посадовою особою територіальної громади селища, що обирається на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування терміном на 5 років і здійснює свої повноваження на постійній основі.

11.3. Селищний голова очолює селищну раду та її виконавчий комітет, головує на їх засіданнях, підписує їх рішення і протоколи, видає розпорядження.

11.4. Селищний голова має право зупинити рішення селищної ради у 5-ти денний термін з моменту їх прийняття і внести на повторний розгляд селищної ради з обґрунтуванням зауважень до цих рішень.

У цьому випадку селищна рада у 2-тижневий термін зобов’язана повторно розглянути свої рішення.

Якщо селищна рада на своєму пленарному засідання відхилить зауваження селищного голови і 2/3 від загального складу ради підтвердить початкове рішення, воно набирає чинності з цього моменту.

11.5. Селищний голова своїм розпорядженням може зупинити дію рішення виконавчого комітету і внести його на розгляд селищної ради.

Рішення виконавчого комітету ради з питань, віднесених до власної компетенції виконавчих органів ради, може бути скасовано рішенням селищної ради.

11.6. Селищний голова не рідше чим один раз на рік звітує перед радою про роботу виконавчих органів ради.

Стаття 12. Секретар селищної ради.

12.1. Секретар селищної ради обирається з числа депутатів селищної ради за поданням селищного голови на термін повноважень ради і працює в раді на постійній основі.

Кандидат на посаду секретаря селищної ради вважається обраним, якщо за нього шляхом таємного голосування проголосувало більше половини депутатів від загального складу селищної ради.

12.2. Секретар селищної ради :

- скликає сесії ради у випадках, передбачених Законом, повідомляє депутатам і доводить до населення інформацію про час і місце проведення сесії ради і про питання, що вносяться на розгляд селищної ради ;

- веде пленарне засідання селищної ради, підписує  його рішення, у випадках, передбачених Законом;

- організовує підготовку матеріалів з питань, що вносяться на розгляд сесії селищної ради;

- забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організовує контроль за їх виконанням;

- призначає працівників виконавчого комітету для ведення протоколу засідання сесії і підрахунку голосів;

- за дорученням селищного голови координує діяльність постійних комісій ради, дає їм доручення, сприяє в організації виконання їх рекомендацій;

- сприяє депутатам ради в здійсненні їх повноважень;

- відповідно до чинного законодавства організовує за дорученням ради здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів і виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

- дає доручення постійним комісіям ради щодо вивчення діяльності підзвітних і підконтрольних раді і її виконавчому комітету органів, а також з питань, віднесених до відання ради, підприємств, установ, організацій, їх філій і відділень, незалежно від форм власності, і їх посадових осіб;

- вирішує за дорученням селищного голови чи ради інші питання, пов’язані з діяльністю ради та її органів.

12.3. Повноваження секретаря ради можуть бути достроково припинені за рішенням ради більшістю депутатів від загального складу ради.

Стаття 13. Постійні та тимчасові контрольні комісії,

робочі групи селищної ради.

13.1. Постійні комісії є органами селищної ради, персональний склад яких формується з числа депутатів.

13.2. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначається цим Регламентом і Положенням про постійні комісії селищної ради, прийнятим більшістю депутатів від загального складу ради на пленарному засіданні.

13.3. Тимчасові контрольні комісії є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань.

Рішення про створення тимчасової контрольної комісії, її назву та завдання, персональний склад і її голову приймається не менше як третиною депутатів від загального складу ради.

13.4. Засідання тимчасових контрольних комісій проводяться закрито.

13.5. Звіти про роботу тимчасових контрольних комісій та пропозиції щодо вирішення поставлених завдань подаються головою комісії селищному голові і розглядається радою.

Повноваження тимчасових контрольних комісій припиняється з моменту прийняття остаточного рішення про результати її роботи.

13.6. Для розгляду конкретних питань розпорядженням селищного голови можуть створюватися робочі групи.

Висновки і пропозиції робочої групи у вигляді звіту подаються селищному голові у встановлений ним термін.

Стаття 14. Депутат селищної ради.

14.1. Повноваження депутата селищної ради починаються з моменту офіційного оголошення селищною виборчою комісією на пленарному засіданні селищної ради рішення про підсумки виборів та визначення повноважень  депутатів і закінчується в день першої сесії селищної ради нового скликання або дострокового припинення повноважень депутата у випадках, передбачених законом.

14.2. Депутат селищної ради, крім секретаря селищної ради, має входити до складу однієї з постійних комісії ради.

14.3. Депутат зобов’язаний брати участь у роботі пленарних засідань селищної ради, постійних комісій і інших комісій, робочих груп, до складу яких його обрано.

14.4. Відсутність депутатів на пленарних засіданнях ради та її органів, до яких його обрано, допускається лише з поважних причин. У разі неможливості брати участь у роботі пленарного засідання ради у визначених випадках, депутат повинен письмово або в інший зручний для нього формі із зазначенням причин, завчасно повідомити про це селищного голову або секретаря ради, а про неможливість взяти участь у засідання постійної комісії – голову цієї комісії у такому ж порядку.

14.5.У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань або засідань постійних комісій, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів, селищна рада може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.

14.6. Депутат має право вирішального голосу з усіх питань, що розглядаються на пленарних засіданнях селищної ради, її постійних і інших комісіях, робочих групах, до яких його обрано.

14.7. Депутат селищної ради згідно з законодавством про місцеве самоврядування та статус депутатів місцевих рад мають право звертатись з депутатським запитом та депутатським зверненням до керівників ради та її органів, керівників підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на території селища. Порядок розгляду депутатських запитів та звернень визначається законодавством та цим Регламентом.

14.8. Звернення депутата до посадових осіб з вимогою вирішити питання, дати офіційне роз’яснення  або викласти позицію з питань їх компетенції, визначається депутатським запитом у випадках, коли воно стосується питань, які мають суспільне значення і належить до відання ради.

Рішення про затвердження депутатського запиту, приймається більшістю голосів від складу ради. Рада може доручити відповідній постійній комісії розглянути та підготувати проект рішення з депутатського запиту.

14.9. Текст запиту доводиться до відповідного органу або посадової особи, до яких  його звернуто, головою ради, який одночасно повідомляє їх про обов’язкове надання на нього відповіді у встановлений радою строк.

Рада розглядає відповідь на депутатський запит на пленарному засідання.

З депутатського  запиту може проводитись обговорення і приймається рішення. При обговоренні відповіді на депутатський запит, на  пленарне засідання селищної ради може запрошуватись посадова  особа, до якої було зроблено запит.

Стаття 15. Депутатські групи і депутатські фракції.

15.1. Для спільної роботи по здійсненню повноважень у виборчих округах депутати селищної ради, крім селищного голови та секретаря селищної ради можуть об’єднуватися у депутатські групи, а на основі єдності поглядів або партійного членства – у депутатські фракції.

Селищна рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських груп і депутатських фракцій, а також координує їх роботу.

15.2. Депутат селищної ради може входити до складу лише однієї депутатської фракції.

Депутатська фракція не має права виступати від імені селищної ради.

15.3. Депутатська  група чи депутатська фракція складається не менш як із 3 депутатів селищної ради (Закон України « Про статус депутатів місцевих рад).

15.4. Депутатські групи реєструються селищною радою.

Для реєстрації, особа яка очолює депутатську групу, звертається з відповідним поданням до селищного голови.

До зазначеного подання додаються: підписане депутатами цієї групи  письмове повідомлення про сформування депутатської групи, персональний, кількісний та керівний склад, партійна належність членів групи та депутати, уповноважені представляти депутатську групу.

У разі зазначених документів чинному законодавству селищний голова вносить питання реєстрації депутатської групи на чергову сесію.

Про реєстрацію депутатської групи селищна рада приймає відповідне рішення.

15.5. Особа, яка очолює депутатську фракцію, подає відповідні документи на ім’я селищного голови, які повинні містити  відомості, зазначені у ч.2 п.15.4 цього Регламенту.

15.6. Порядок  вступу до депутатської групи  і депутатської фракції та виходу з них визначається самими депутатськими групами і депутатськими фракціями.

У разі бажання депутата вибути зі складу депутатської групи чи депутатської фракції він письмово повідомляє  про це  селищного голову, про що селищний голова інформує депутатів селищної ради на пленарному засіданні селищної ради.

15.7. Діяльність депутатських груп та депутатських фракцій припиняється:

          - у разі вибуття окремих депутатів, в зв’язку з чим чисельність депутатської групи чи депутатської фракції становить менше 3 членів;

          - в інших випадках, передбачених чинним  законодавством.

15.8. Депутатські групи та депутатські фракції мають право :

          - на пропорційне представництво у постійних та тимчасових комісіях ради;

          - попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких призначає та затверджує селищна рада;

          - на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні  селищної ради з кожного питання порядку денного;

- об’єднати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості в селищній раді чи опозиції;

- здійснювати інші права, передбачені чинним законодавством України.

15.9. Не рідше одного разу в рік селищна рада заслуховує повідомлення про діяльність депутатських груп і фракцій.

Стаття 16. Дисципліна та етика.

16.1. Депутати селищної ради, особи, присутні на пленарному  засіданні селищної ради, засіданнях постійних чи тимчасових комісій, мусять утримуватись від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається, і не порушувати порядок.

У разі порушення порядку з боку присутніх осіб, вони за розпорядженням головуючого на засіданні можуть бути виведені з приміщення, де проходять засідання.

16.2. Якщо в ході засідання депутат прийняв рішення припинити свою участь в засіданні, він зобов’язаний сповістити про це головуючого.

16.3. Депутат, який одержав право виступити на засіданні, не повинен використовувати грубі і образливі для слухачів вислови, перевищувати час виступу, за винятком згоди на  це більшості депутатів, присутніх на засіданні.

16.4. Депутат не повинен переривати виступи інших депутатів  викриками з місця або заважати оточуючим в інший спосіб.

16.5. Депутат  має право виступати, робити зауваження, вносити пропозиції тільки з дозволу головуючого.

16.6. У разі вимог, вказаних в п.16.3 цього Регламенту, головуючий на засіданні після другого попередження   позбавляє депутата слова.

У разі  непідкорення вимогам головуючого він оголошує перерву у засіданні.

Головуючий також може об’явити перерву у випадках, коли продовження засідання неможливе з причини порушення депутатом вимог п.16.4.

16.7. Головуючий  не має права коментувати  оцінку виступам депутатів, якщо вони не порушили етичні норми.

16.8. Якщо депутат вважає себе ображеним грубим чи бездоказовим звинуваченням на свою адресу, він може подати відповідну скаргу на ім’я селищного  голови і зажадати її розгляду. За результатами розгляду відповідна комісія чи міський голова інформує раду на пленарному засіданні.

16.9. У ході пленарного засідання заборонено користуватися мобільними засобами зв’язку.

 

Селищний голова                                                                Ф.В.Войтюк

Мені подобається

Друк