Привітання

ssvv1.jpg

ШАНОВНІ ІВАНИЧІВЦІ ТА ВСІ, ХТО ЗАВІТАВ НА НАШ САЙТ 

  Ми раді вітати Вас та сподіваємось, що тут Ви зможете знайти багато інформації, яка буде не лише цікавою, а й корисною.

З повагою,                              Селищний голова  Войтюк Федір Васильович.

Іваничівська района державна адмінстрація
Іваничівська района рада
Волинська обласна рада
Буг. Інформаційний сайт західної Волині
YAM1.jpg

 

Про затвердження положення бібліотеки с.Соснина, структури та граничної чисельності працівників, графіку роботи

ІВАНИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ІВАНИЧІВСЬКОГО  РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

29 березня 2018 року                   смт. Іваничі                                    № 36

 

Про затвердження положення бібліотеки

с.Соснина, структури та граничної

чисельності працівників, графіку роботи 

 

         Відповідно до статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 12 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», статей 2, 12 Закону України «Про культуру», статей 50, 52 Кодексів законів про працю України, з метою забезпечення населення громади бібліотечними послугами, виконком Іваничівської селищної ради

ВИРІШИВ :

 1.  Затвердити Положення бібліотеки с.Соснина згідно із додатком 1.
 2. Затвердити структуру та граничну чисельність працівників бібліотеки с.Соснина відповідно до додатку 2.
 3. Затвердити графік роботи бібліотеки с.Соснина, зазначений у додатку 3.
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного голови з гуманітарних питань Березюка В.Г.

 

Селищний голова                                                                          Ф.В.Войтюк

 

                                                                                               Додаток 1

                                                                            до рішення виконавчого

                                                                            комітету Іваничівської

                                                                            селищної ради

                                                                            29 березня 2018 р.  № 36

ПОЛОЖЕННЯ

про бібліотеку с.Соснина

Це Положення розроблено у відповідності до Конституції України, Законів України “Про місцеве самоврядування”, “Про культуру”, “Про бібліотеки і бібліотечну справу”, “Про інформацію” та інших законодавчих актів України, визначає найменування, статус, основні засади діяльності бібліотеки для дітей смт Іваничі, її права та обов’язки, склад і компетенцію органів управління і контролю, порядок формування майна, порядок створення, реорганізації та її ліквідації.

І. Загальні положення

 

1.1.Бібліотека с.Соснина (далі – Бібліотека) є публічним, інформаційним,  культурним, освітнім закладом,  який має упорядкований фонд документів та доступ до інших джерел інформації, здійснює довідково-бібліографічне та інформаційне обслуговування користувачів.

1.2.Засновником Бібліотеки є Іваничівська селищна рада (далі – Засновник); Бібліотека є бюджетним та неприбутковим комунальним закладом, що заснований на спільній власності Іваничівської об’єднаної територіальної громади.

1.3. Бібліотека належить до  базової мережі закладів культури місцевого рівня, що визначено Порядком формування базової мережі закладів культури, затвердженим Кабміном України від 24.10.2012 року №984, та статтями 1, 22 і 23 Закону України “Про культуру”

1.4. Бібліотека підконтрольна та підзвітна Іваничівській селищній раді.

1.5. Бібліотеку очолює провідний бібліотекар бібліотеки с.Соснина, який призначається і звільняється з посади за розпорядженням селищного голови.

     Провідний бібліотекар бібліотеки с.Соснина:

організовує роботу Бібліотеки і несе повну відповідальність за стан і результати її діяльності;

систематично підвищує рівень професійної компетентності, впроваджує інноваційні форми і методи роботи;

представляє інтереси Бібліотеки в органах місцевої влади, інших організаціях у відносинах із юридичними та фізичними особами;

забезпечує суворе дотримання чинного законодавства;

має право на одержання соціальних гарантій, встановлених профільним законодавством та законодавством про працю, соціальне страхування, пенсійне забезпечення. 

1.6. Бібліотека здійснює свою діяльність,  керуючись цим Положенням, яке розроблене відповідно до законодавчих документів, що регламентують бібліотечну діяльність в Україні та затверджене рішенням Засновника.

1.7. Бібліотека забезпечує громадянам рівні права на бібліотечне обслуговування, незалежно від їх статі, віку, національності, освіти, соціального положення, політичних і релігійних переконань та місця проживання; здійснює свою діяльність, виходячи з особистих, соціальних потреб жителів села в інформації, спілкуванні, забезпечені своїх громадянських прав.

1.8. Формами бібліотечного обслуговування в Бібліотеці є: абонемент, книгоношення.

1.9. Порядок взаємодії з користувачами визначається Правилами користування сільською (селищною) бібліотекою, що розробляються і затверджуються Засновником на основі законодавства України, даного Положення, Типових правил користування бібліотеками в Україні, затверджених наказом Міністерства культури і мистецтв України від 25.05.2001 року № 319, інших нормативно-правових актів.

1.10. Бібліотека може надавати користувачам додаткові платні послуги згідно з чинним законодавством.

ІІ. Основні напрями  діяльності

2.1. Метою діяльності Бібліотеки є:

сприяння реалізації конституційного права громадян на вільний доступ до інформації, знань, залучення до цінностей світової і вітчизняної культури, науки, освіти, збереження та популяризації надбань народної культури та місцевих традицій;

формування, зберігання та надання в користування індивідуальним  користувачам, групам, організаціям документів на різних носіях інформації у межах території, зазначеної у Положенні.

2.2. Для реалізації вказаної мети Бібліотека:

формує фонд, універсальний за складом, з урахуванням пріоритетів суверенної України, національного складу населення та забезпечує його збереження;

здійснює комплектування,  сумарний та індивідуальний облік, систематизацію та технічну обробку документів на різних носіях інформації;

складає акти на вилучення документів з фондів (фізично зношених, тих, що втратили актуальність та виробничу цінність тощо), які передає в бухгалтерію Засновника для зняття з балансового рахунку;

вживає заходів щодо належного збереження та використання бібліотечного фонду;

створює довідково-пошуковий апарат як традиційний, так і електронний (алфавітний, систематичний та краєзнавчий каталоги, систематичну картотеку статей).

систематично інформує своїх користувачів про нові надходження.

 • 3. Спрямовує свою діяльність на залучення до читання різних верств населення:
 • - вивчає інтереси та запити користувачів, бере участь у соціологічних дослідженнях щодо вивчення потреб населення села (селища), ступеня їх задоволення бібліотечними послугами;
 • - активно співпрацює з органами місцевого самоврядування, підприємствами і установами, представниками місцевої громади та  іншими бібліотеками;
 • - проводить соціокультурну діяльність шляхом організації роботи клубів за інтересами, просвітницьких заходів, творчих акцій тощо;
 • - здійснює довідкове та інформаційне обслуговування громади за допомогою створених центрів регіональної інформації; організації інформаційних стендів, використання соціальних мереж тощо.
  • 4. Пріоритетним напрямом діяльності Бібліотеки є краєзнавство:
 • - збирає і зберігає документи з питань місцевого історико-культурного життя;
 • - якнайповніше відображає місцеву тематику в довідково-пошуковому апараті;
 • - спільно з іншими організаціями створює літописні і біографічні описи місцевих визначних пам'яток, історії окремих родин, відомих діячів краю, знаменних подій;
 • - організовує роботу краєзнавчих об’єднань.
  • 5. Бере активну участь у житті громади;
  • 6. Здійснює іншу діяльність, яка не суперечить законодавству.


ІІІ. Права та обов’язки Бібліотеки 

3.1. Відповідно до законодавства України Бібліотека має право:

самостійно визначати зміст, напрями і конкретні форми своєї діяльності, здійснювати планування роботи і розробляти перспективи розвитку;

представляти  бібліотечний заклад в різних установах і організаціях, брати безпосередню участь в роботі нарад, семінарів, конференцій з питань бібліотечної та інформаційно-бібліографічної діяльності;

визначати джерела комплектування фондів Бібліотеки;

користуватися асигнуваннями, виділеними Засновником та тих, що отримані з інших джерел фінансування;

здійснювати у встановленому порядку співробітництво з бібліотеками та іншими установами та організаціями;

брати участь у конкурсних проектах, у т. ч. міжнародних  (грантова діяльність), що сприяють розвитку бібліотечної справи;

вилучати та реалізовувати документи із своїх фондів відповідно до нормативно-правових актів:

визначати Перелік додаткових платних послуг користувачам.

3.2. Відповідно до законодавства України Бібліотека зобов’язана:

дотримуватись відповідних стандартів, норм, правил встановлених у галузі бібліотечної справи, поєднуючи їх з інноваційною діяльністю;

забезпечувати оперативний облік та статистичну звітність про результати своєї роботи за встановленими формами та у терміни, визначені чинним законодавством;

під час запису користувачів дотримуватись вимог Закону України “Про захист персональних даних” ;

звітувати про свою діяльність перед Засновником та громадою.

ІV. Матеріально-технічне забезпечення

 

4.1. Бібліотека фінансується з місцевого бюджету та може отримувати додаткове фінансування за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, одержаних від платних послуг, пожертвувань та інших джерел не заборонених законодавством.

4.2. Засновник забезпечує Бібліотеку приміщенням, що відповідає умовам обслуговування користувачів, необхідним обладнанням та устаткуванням, коштами на оновлення бібліотечного фонду, комп’ютерної техніки, доступом до телекомунікаційних мереж.

4.3. Бібліотечний фонд, майно, обладнання знаходяться на балансі Засновника.

4.4. Забороняється переміщення Бібліотеки без надання рівноцінного упорядкованого приміщення для обслуговування користувачів, роботи працівників, зберігання бібліотечного фонду.

 1. Порядок внесення змін і доповнень до Положення

 

5.1. Зміни та доповнення до Положення вносить Засновник.

5.2. Бібліотека має право подавати у письмовому вигляді пропозиції щодо внесення змін і доповнень до Положення Засновнику, який його затверджує.

VІ. Припинення діяльності Бібліотеки

 

6.1. Припинення діяльності Бібліотеки здійснюється:

- за рішенням засновника;

- за рішенням суду;

- у зв’язку з ліквідацією засновника.

 

Керуючий справами (секретар)

виконавчого комітету                                                                В.Бабусюк

 

                                                                                               Додаток 2

                                                                            до рішення виконавчого

                                                                            комітету Іваничівської

                                                                            селищної ради

                                                                            29 березня 2018 р.  № 36

Структура та гранична чисельність

працівників бібліотеки с.Соснина

№ з/п

Назва посади

Кількість штатних одиниць

1

Провідний бібліотекар

0,75

Всього

0,75

 

Керуючий справами (секретар)

виконавчого комітету                                                                В.Бабусюк

                                                                                                          

                                                                                               Додаток 3

                                                                            до рішення виконавчого

                                                                            комітету Іваничівської

                                                                            селищної ради

                                                                            29 березня 2018 р.  № 36

ГРАФІК

роботи бібліотеки с.Соснина

 Для працівників бібліотеки с.Мишів при п'ятиденному робочому тижні з двома вихідними днями та нормативній тривалості робочого часу 30 годин на тиждень графік роботи слідуючий:

з вівторка по суботу – з 11 год. 00 хв.  до 18 год. 00 хв.;

перерва на обід – з 14 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв.;

       вихідні дні – неділя, понеділок.

 

Керуючий справами (секретар)

виконавчого комітету                                                                В.Бабусюк