Іваничівська района державна адмінстрація
Іваничівська района рада
Волинська обласна рада
Буг. Інформаційний сайт західної Волині
YAM1.jpg

 

ПРОЕКТ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ - Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами на території Іваничівської селищної ради

 Tryzub

ІВАНИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ІВАНИЧІВСЬКОГО  РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ПРОЕКТ  РІШЕННЯ

від «__» _____ 20 __ року                      смт. Іваничі                          №  __/__

Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої

реклами на території Іваничівської селищної ради

 

Розглянувши Порядок розміщення зовнішньої реклами на території Іваничівської селищної ради, відповідно до п.22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Іваничівська селищна рада  

вирішила:

1. Затвердити Порядок розміщення зовнішньої реклами на території Іваничівської селищної ради (додається).

  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища.

Селищний голова                                                                                            Ф.В.Войтюк

 

Додаток

до рішення селищної ради

від «__»___ 20 __ р. № __/__             

П О Р Я Д О К

розміщення зовнішньої реклами

на території Іваничівської селищної ради

 1. Загальні положення.

1.1. Порядок розміщення зовнішньої реклами на території Іваничівської селищної ради (надалі – Порядок) розроблений відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 р. № 2067.

1.2. Цей Порядок регулює відносини, що виникають у зв’язку з розміщенням зовнішньої реклами на території Іваничівської селищної ради  та визначає порядок надання дозволів на розміщення такої реклами.

1.3. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

алея – дорога в парку, саду, сквері, обсаджена, як правило, з обох боків деревами та чагарниками;

дозвіл – документ установленої форми, виданий розповсюджувачу зовнішньої реклами, на підставі рішення виконавчого комітету селищної ради (далі – виконкому), який дає право на розміщення зовнішньої реклами на певний строк та у певному місці;

місце розташування рекламного засобу – площа зовнішньої поверхні будинку, споруди, елемента вуличного обладнання або відведеної території на відкритій місцевості у межах населених пунктів селищної ради, що надається розповсюджувачу зовнішньої реклами в тимчасове користування власником або уповноваженим ним органом (особою);

пішохідна  доріжка – елемент дороги, призначений для руху пішоходів, облаштований у її межах чи поза нею і позначений дорожнім знаком;

спеціальні конструкції – тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та не наземні (повітряні), плоскі та об’ємні стенди, щити, панно, транспоранти, троли, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції тощо), які використовуються для розміщення реклами.

Інші терміни застосовуються у значенні, наведеному в Законі України «Про рекламу».

1.4. Зовнішня  реклама  на території Іваничівської селищної ради  розміщується  на підставі дозволу виданого виконавчим комітетом Іваничівської  селищної ради відповідно до його рішення.

Справляння плати за видачу зазначених дозволів не проводиться.

1.5. На територіях, будинках і спорудах зовнішня реклама розміщується за згодою їх власників або уповноважених ними органів (осіб) з урахуванням архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників, типології елементів місцевого середовища та додержанням Правил благоустрою території на території Іваничівської селищної ради. 

1.6. Здійснювати регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами уповноважити постійну комісію селищної ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища (далі – Робочий орган). Постійна комісія селищної ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища не може виступати заявником на розміщення зовнішньої реклами та одержувати дозвіл.

У процесі регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами постійною комісією селищної ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища залучаються на громадських засадах представники об’єднань громадян та підприємств, які провадять діяльність у сфері реклами.

1.7. До повноважень постійної комісії селищної ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища належать:

розгляд заяв розповсюджувачів зовнішньої реклами на надання дозволу, внесення змін у дозвіл, переоформлення дозволу та продовження строку його дії;

надання у разі потреби розповсюджувачам зовнішньої реклами архітектурно-планувальних завдань на опрацювання проектно-технічної документації для розташування складних (дахових) рекламних засобів;

прийняття рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету;

підготовка проекту рішення виконавчого органу ради щодо надання дозволу (у тому числі погодження з органами та особами, зазначеними у пункті 2.3 цього Порядку) чи про відмову у його наданні;

видача дозволу на підставі рішення виконавчого комітету селищної ради;

ведення інформаційного банку даних місць розташування рекламних засобів, плану їх розміщення та надання в установленому порядку інформації для оновлення даних містобудівного кадастру смт Іваничі;

подання територіальним органам спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів матеріалів про порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами;

підготовка і подання виконавчому комітету селищної ради пропозицій щодо розмірів плати за надання послуг робочим органом на підставі калькуляції витрат для прийняття відповідного рішення.

Робочий орган здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

1.8. Відповідальність за технічний стан рекламних засобів, порушення вимог техніки безпеки під час розташування та експлуатації рекламних засобів несе розповсюджувач зовнішньої реклами згідно із законодавством.

1.9. Розповсюджувач зовнішньої реклами, винний у порушенні цього Порядку, несе відповідальність згідно із законодавством.

1.10. У разі порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами виконавчий комітет селищної ради звертається до розповсюджувача зовнішньої реклами з вимогою усунення порушень у визначений строк.

У разі невиконання цієї вимоги виконавчий комітет подає інформацію спеціально уповноваженому органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, а також вживає інші заходи, передбачені законодавством з цього питання.

 1. Порядок надання дозволу.

     2.1. Для одержання дозволу заявник подає робочому органу заяву за формою згідно з додатком 1, до якої додаються:

фотокартка або комп'ютерний макет місця (розміром не менш як 6х9 см.), на якому планується розташування рекламного засобу, та ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням;

     2.2. За наявності документів, передбачених пунктом 2.1. цього Порядку, відомості про заяву у той же день вносяться робочим органом до внутрішнього реєстру заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами (журналу), який ведеться у довільній формі.

Постійна комісія селищної ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища протягом двох робочих днів з дня реєстрації заяви перевіряє місце розташування рекламного засобу, зазначене у заяві, на предмет надання на заявлене місце зареєстрованого в установленому порядку дозволу за формою згідно з додатком 2.

У разі прийняття рішення про відмову у видачі дозволу постійна комісія селищної ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища надсилає заявникові вмотивовану відповідь із зазначенням підстав, передбачених законом.

Строк видачі дозволу або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі становить 10 робочих днів.

 2.3. Видача дозволу погоджується з власником місця або уповноваженим ним органом (особою), а також з:

відповідним центральним або місцевим органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та об’єктів природно-заповідного фонду – у разі розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках історії та культури, в межах зон охорони таких пам’яток і в межах об’єктів природно-заповідного фонду;

утримувачем інженерних комунікацій - у разі розміщення зовнішньої реклами в межах охоронних зон цих комунікацій;

Укравтодором або власниками автомобільних доріг та Національною поліцією - у разі розміщення зовнішньої реклами у межах смуги відведення автомобільних доріг.

Перелік органів та осіб, з якими погоджується видача дозволу, є вичерпним.

Дії щодо отримання зазначених погоджень вчиняються постійною комісією селищної ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища без залучення заявника протягом строку, встановленого для отримання дозволу.

Для здійснення погодження постійна комісія селищної ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища не пізніше дня, що настає за днем одержання документів від заявника, надсилає їх копії у паперовому або електронному (шляхом сканування) вигляді органам, зазначеним в абзацах першому - четвертому цього пункту, та встановлює строк розгляду зазначених документів.

За результатами дозвільної (погоджувальної) процедури органи, зазначені в абзацах першому - п’ятому цього пункту, надають погодження, які у паперовому або електронному (шляхом сканування) вигляді надсилаються виконавчому комітету селищної ради.

У разі ненадання органами, зазначеними в абзацах першому - четвертому цього пункту, протягом встановленого строку погоджень вважається, що видачу дозволу погоджено.

2.4. Під час надання дозволу втручання у форму рекламного засобу та зміст реклами забороняється.

2.5. Постійна комісія селищної ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища протягом не більш як двох робочих днів з дати одержання від органів та осіб, з якими погоджується видача дозволу, подає виконавчому органу ради пропозиції та проект відповідного рішення.

2.6. Виконавчий комітет селищної ради протягом одного робочого дня з дати одержання зазначених пропозицій приймає рішення про надання дозволу або про відмову у його наданні.

Дозвіл або відмова у його видачі видається не пізніше ніж протягом наступного робочого дня після прийняття відповідного рішення.

2.7. Постійна комісія селищної ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища протягом десяти днів з дати реєстрації дозволу надає органам державної податкової служби інформацію про розповсюджувачів зовнішньої реклами, яким надано дозвіл.

2.8. Дозвіл надається строком на п'ять років, якщо менший строк не зазначено у заяві.

2.9. Виданий у встановленому порядку дозвіл є підставою для розміщення зовнішньої реклами та виконання робіт, пов'язаних з розташуванням рекламного засобу.

    2.10. Після розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами у п'ятиденний строк зобов'язаний подати виконавчому комітету селищної ради фотокартку місця розташування рекламного засобу (розміром не менш як 6х9см).

    2.11. У разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу, які зумовлюють необхідність зміни місця розташування рекламного засобу, постійна комісія селищної ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища у семиденний строк письмово повідомляє про це розповсюджувача зовнішньої реклами. У десятиденний строк з початку зміни містобудівної ситуації, реконструкції, ремонту, будівництва постійна комісія селищної ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища надає розповсюджувачу зовнішньої реклами інформацію про інше рівноцінне місце. У разі досягнення згоди щодо нового місця розташування рекламного засобу вносяться зміни у дозвіл.

Відшкодування витрат, пов'язаних з демонтажем та монтажем рекламного засобу на новому місці, здійснюється відповідно до договору з власником місця розташування рекламного засобу.

Плата за надання постійною комісією селищної ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища послуг, пов'язаних із зміною місця розташування рекламного засобу, не справляється. Строк дії дозволу продовжується на час, необхідний для вирішення питання про надання рівноцінного місця. Після закінчення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами має пріоритетне право на розташування рекламного засобу на попередньому місці.

 1. Внесення змін у дозвіл.

3.1. Якщо протягом строку дії дозволу виникла потреба у зміні технологічної схеми рекламного засобу, розповсюджувач зовнішньої реклами звертається до постійної комісії селищної ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища з письмовою заявою у довільній формі про внесення у дозвіл відповідних змін.

До заяви додаються:

технічна характеристика змін у технологічній схемі рекламного засобу;

фотокартка рекламного засобу та ескіз із конструктивним рішенням.

Постійна комісія селищної ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища протягом не більш як восьми робочих днів розглядає її,  готує і подає виконавчому комітету селищної ради проект відповідного рішення.

Виконавчий комітет протягом одного робочого дня із дати одержання проекту рішення приймає відповідне рішення, а постійна комісія селищної ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, у разі прийняття позитивного рішення, вносить зміни в обидва примірники дозволу.

Рішення про відмову у наданні дозволу на зміну технологічної схеми рекламного засобу надсилається заявникові. Внесення змін в дозвіл реєструється в журналі реєстрації.

Відмова у зміні технологічної схеми рекламного засобу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

3.2. У разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу, які зумовлюють необхідність зміни місця розташування рекламного засобу постійна комісія селищної ради з питань земельних відносин у семиденний строк повідомляє про це розповсюджувачу зовнішньої реклами та у десятиденний строк надає розповсюджувачу зовнішньої реклами інформацію про інше рівноцінне місце. У разі досягнення згоди щодо нового місця розташування рекламного засобу вносяться зміни у дозвіл та договір про тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу.

Відшкодування витрат, пов’язаних з демонтажем та монтажем рекламного засобу на новому місці, здійснюється відповідно до договору з власником місця розташування рекламного засобу.

Плата за надання необхідних платних  послуг для отримання змін у  дозвіл, пов’язаних із зміною місця розташування рекламного засобу що перебуває у комунальній власності з власника рекламного засобу не стягується. Строк дії дозволу продовжується на час, необхідний для вирішення питання про надання рівноцінного місця. Після закінчення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами має пріоритетне право на розташування рекламного засобу на попередньому місці.

 1. Продовження строку дії дозволу.

4.1. Строк дії продовжується на підставі заяви, яка подається до виконавчого комітету селищної ради розповсюджувачем зовнішньої реклами у довільній формі не пізніше ніж за один місяць до закінчення строку дії дозволу. Виконавчий комітет селищної ради протягом десяти робочих днів приймає рішення про продовження строку дії дозволу або про відмову у його продовженні.

У разі прийняття рішення про продовження строку дії дозволу постійна комісія селищної ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища протягом наступного робочого дня з дня прийняття рішення вносить відповідні записи  у дозвіл і фіксує це в журналі реєстрації, а у разі відмови у продовженні строку – надсилає заявнику у цей же строк прийняте  виконавчим комітетом селищної ради рішення про відмову.

Продовження строку дії дозволу є підставою для укладення додаткової угоди до договору про тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу про продовження строку його дії.

 Відмова у продовженні строку дії дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

4.2. У разі прийняття рішення виконавчим комітетом про відмову у продовженні строку дії дозволу розповсюджувач зовнішньої реклами зобов’язаний демонтувати  рекламний засіб, а місце його розташування привести до початкового стану.

При невиконанні цієї вимоги рекламний засіб вважається встановленим самочинно і його власник притягується до адміністративної відповідальності  у порядку, встановленому законодавством, а питання знесення самочинно встановленого рекламного засобу вирішується згідно п.8 цього Порядку.

 1. Переоформлення дозволу.

 

5.1. У разі набуття права власності на рекламний засіб іншою особою або передачі його в оренду дозвіл підлягає переоформленню.

Особа, яка має намір набути право власності (користування) на рекламний засіб або укласти договір його оренди, звертається до  виконавчого комітету селищної ради із заявою у довільній формі щодо переоформлення дозволу.

До заяви додається:

документ, який засвідчує право власності (користування) на рекламний засіб;

оригінал зареєстрованого дозволу;

письмове погодження власника місця розташування рекламного засобу або уповноваженого ним органу (особи);

             копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника як юридичної особи або фізичної особи – підприємця;

 банківські реквізити, ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи платників податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

 Постійна комісія селищної ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища протягом не більш як восьми робочих днів з дати реєстрації заяви розглядає її,  готує і подає виконавчому комітету селищної ради проект відповідного рішення.

Виконавчий комітет протягом не більш як одного робочого дня із дати одержання проекту рішення приймає відповідне рішення про переоформлення дозволу, постійна комісія селищної ради з питань земельних відносин, у разі прийняття позитивного рішення протягом одного робочого дня вносить зміни в обидва примірники дозволу, а у разі відмови у переоформленні – надсилає заявнику у цей же строк прийняте  виконавчим комітетом селищної ради рішення про відмову.

Внесення змін в дозвіл реєструється в журналі реєстрації.

  Відмова у переоформленні дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

  Переоформлений дозвіл є підставою для укладення із новим розповсюджувачем зовнішньої реклами договору про тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу.

5.2. Постійна комісія селищної ради з питань земельних відносин протягом десяти днів з дати прийняття  рішення виконавчого комітету селищної ради про переоформлення дозволу надає органам державної податкової служби інформацію про нового власника (користувача) рекламного засобу, на якого переоформлено рекламний засіб.

5.3. Розміщення рекламного засобу особою, яка не переоформила на своє ім’я дозволу чи у переоформлені дозволу якій було відмовлено, забороняється. Такий рекламний засіб вважається самовільно встановленим.

 1. Скасування дозволу.

6.1. Дозвіл скасовується рішенням виконавчого комітету до закінчення терміну дії за таких умов:

              -  за письмовою заявою розповсюджувача зовнішньої реклами у разі невикористання місця розташування рекламного засобу безперервно протягом шести місяців або непереоформлення дозволу в установленому порядку;

               - у разі заборгованості плати за тимчасове користування місцем більше трьох місяців;

                 -  у разі використання рекламного засобу у цілях не передбачених договором про тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу або у разі зміни технологічної схеми рекламного засобу проведеної без внесення змін у дозвіл;

                - у разі утримання рекламного засобу в неналежному вигляді (незадовільний технічний стан конструкцій рекламних засобів, іржа, невчасно фарбовані елементи рекламоносія, декоративно не оформлений фундамент наземної його частини, не вчасна зміна пошкодженої рекламної продукції, відсутність на каркасі рекламного засобу найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, контактних даних, видачі дозволу та строку його дії) та недотримання вимог передбачених п.9 цього Порядку;

                 - у разі розірвання договору про тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу;

                 - у разі передачі права власності (користування) чи передачі в оренду рекламного засобу іншій особі без переоформлення дозволу.

6.2. Розповсюджувач зобов’язаний демонтувати рекламний засіб, дозвіл на який був скасований, протягом 15 днів з дати прийняття відповідного рішення.

У разі не виконання цих умов у зазначений термін, рекламний засіб вважається самочинно встановленим і підлягає демонтажу у порядку викладеним у п.8 цього Порядку.

6.3. Рішення про скасування дозволу фіксується у журналі реєстрації та надсилається розповсюджувачу зовнішньої реклами протягом двох робочих днів.

6.4. Рішення про скасування дозволу може бути оскаржене у порядку, встановленому законодавством.

  

 1. Порядок визначення розміру плати за розміщення зовнішньої реклами.

 

   7.1. Плата за тимчасове користування місцем, що перебуває у комунальній власності, справляється з дати прийняття виконавчим комітетом рішення про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами на підставі укладеного договору. Відсутність рекламного засобу на вказаному місці не є підставою для звільнення від плати за користування місцем, крім випадків, передбачених у  цьому Порядку.

  7.2. Розмір плати за тимчасове використання місця для розміщення зовнішньої реклами, яке перебуває у комунальній власності територіальної громади Іваничівської селищної ради  визначається за формулою (для наземних конструкцій):

P=С*М*F*S, де

Р – розмір плати за місяць; С - базовий тариф; М – коефіцієнт диференціації базового тарифу, в залежності від місця розташування об’єкта зовнішньої реклами (Таблиця 1); F – коефіцієнт диференціації базового тарифу, в залежності від форми об’єкта зовнішньої реклами (для односторонніх – 0,75; для двосторонніх – 1,0, для неназемного та недахового рекламного засобу – 0,75); S – площа земельної ділянки.

Встановити базовий тариф (С):

для фізичних осіб, фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, юридичних осіб будь-якої форми власності та представників нерезидентів в Україні (надалі осіб), які розповсюджують рекламу власної діяльності (інформацію про товар власного виробництва, надання власних послуг і відомості про розташування і діяльність власних об’єктів) або не власну (наприклад рекламні агенції і т.д.) – 15,00 грн. у місяць за один кв.м. площі місця розташування рекламного засобу.

При цьому площа місця розташування наземного та дахового рекламного засобу (S) визначається як сума площі горизонтальної проекції рекламного засобу на це місце та прилеглої ділянки завширшки 0,5 метра за периметром горизонтальної проекції цього засобу.

Таблиця 1

Коефіцієнт диференціації базового тарифу, в залежності від місця розташування об’єкта зовнішньої реклами, М Місце розташування об’єкта зовнішньої реклами
1,5 вул.Колгоспна, вул.8-го Березня, вул.Грушевського, вул.Заводська, вул.Залізнична, вул.Луцька
1,25 вул.Валова, вул.Незалежності, вул.Львівська, вул.Долинка в с.Долинка, вул.Шевченка, вул.Тарасова
1,0 інші вулиці в населених пунктах селищної ради

7.3. Розмір плати за тимчасове використання місця для розміщення неназемного та недахового рекламного засобу, яке перебуває у комунальній власності територіальної громади Іваничівської селищної ради встановити рівним базовим тарифам, у відповідності до діяльності розповсюджувачів зовнішньої реклами.

Площа місця розташування неназемного та недахового рекламного засобу дорівнює площі вертикальної проекції цього засобу на уявну паралельну їй площину.

7.4. У разі наміру надання тимчасових рекламних послуг розповсюджувачем зовнішньої реклами, із яким заключено договір про тимчасове користування місцем, що перебуває у комунальній власності, як із розповсюджувачем реклами власної діяльності, розповсюджувач зобов’язаний укласти додаткову угоду із виконавчим комітетом селищної ради та проводити оплату за тимчасове використання місця для розміщення зовнішньої реклами за базовим тарифом - 30,0 грн. у місяць за один кв.м. площі.

7.5. Плата за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів справляється щомісячно і у відповідності з п. 13 Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 №2067.

 1. Порядок демонтажу зовнішньої реклами.

8.1 Демонтаж – це комплекс заходів, які передбачають відокремлення рекламного засобу разом з основою від місця його розташування та транспортування у місце його подальшого зберігання.

8.2. Демонтаж рекламних засобів та конструкцій здійснюється виключно за рішенням виконавчого комітету. Демонтажу згідно з цим Порядком підлягають:

8.2.1. Самовільно встановлені рекламні засоби:

а) власник яких невідомий, у тому числі, у разі відсутності маркування на рекламному засобі;

б) власник яких відомий, але вимоги про демонтаж не виконав.

 8.2.2. Рекламні засоби, що створюють аварійні ситуації, загрозу життю або здоров’ю людей та/або заподіянню шкоди майну третіх осіб.

 8.3. У випадку, зазначеному у підпункті 8.2.1.а), демонтаж рекламних засобів здійснюється без попереднього надсилання вимоги про усунення порушень даного Порядку на підставі рішення виконавчого комітету про демонтаж.

 8.4. У випадку, зазначеному у підпункті 8.2.1.б), демонтаж рекламних засобів повинні провести власники (законні користувачі) рекламного засобу самостійно за власний рахунок у термін, вказаний у рішенні виконавчого комітету. У разі невиконання такого рішення, демонтаж спеціальної конструкції носія реклами за рішенням виконавчого комітету здійснює  визначена цим Порядком уповноважена юридична або фізична особа.

 8.5. У разі виникнення аварійної ситуації, демонтаж рекламних засобів здійснюється без попереднього надсилання вимоги та складається відповідний акт.

 8.6. Компенсація витрат організації, яка проводила демонтаж покладається на власника (законного користувача) демонтованого рекламного засобу.

 8.7. Для повернення демонтованого рекламного засобу власнику рекламного засобу у місячний термін із дати прийняття виконавчим комітетом рішення про демонтаж необхідно звернутись до виконавчого комітету  Іваничівської селищної ради з такими документами:

 -          заявою на ім’я селищного голови про повернення демонтованого рекламного засобу;

 -          документом, що підтверджує майнове право на конкретний демонтований рекламний засіб;

 -          документом, що підтверджує оплату витрат, пов’язаних з демонтажем рекламного засобу, транспортуванням та зберіганням.

 8.8. Демонтовані рекламні засоби, власники якого не виявлені, визнаються без господарським майном і переходять у власність територіальної громади Іваничівської селищної ради у порядку, визначеному законодавством, якщо:

 -          після закінчення встановленого законодавством терміну зберігання примусово демонтованих об’єктів власники не зголосились за їх поверненням;

 -          після закінчення встановленого терміну зберігання примусово демонтованих об’єктів власники не сплатили вартості демонтажу, транспортування та зберігання або не надали документів, підтверджуючих право власності (інше майнове право) на цей рекламний засіб;

 -          власники надали письмову відмову від демонтованого рекламного засобу та документи, що підтверджують право власності (інше майнове право) на цей рекламний засіб.

Подальше застосування майна вирішується виконавчим комітетом селищної ради у відповідності із чинним законодавством.

Визначити, що демонтаж рекламних засобів, визначених п.8.2 цього Порядку,  здійснює фізична чи юридична особа, яка погодила раніше таке його розміщення:

- у разі розміщення рекламного засобу на об’єктах чи території селищної комунальної власності – комунальне підприємство ВУЖКГ смт.Іваничі;

- у разі розміщення рекламного засобу на об’єктах чи територіях наданих у власність чи користування фізичним чи юридичним особам – власники чи користувачі таких об’єктів чи територій.

 

 1. Вимоги до зовнішньої реклами.

9.1. Зовнішня реклама повинна відповідати таким вимогам:

розміщуватися із забезпеченням видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування та не відтворювати зображення дорожніх знаків;

освітлення зовнішньої реклами не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати квартири житлових будинків;

фундамент наземної зовнішньої реклами, що виступає над поверхнею землі, повинен бути декоративно оформлений;

на опорах наземної зовнішньої реклами, що розміщується вздовж проїжджої частини вулиць і доріг, за вимогою Державтоінспекції розповсюджувачем реклами наноситься вертикальна дорожня розмітка із світлоповертаючих матеріалів заввишки до 2 метрів від поверхні землі;

нижній край зовнішньої реклами, що розміщується над проїжджою частиною вулиць і доріг, у тому числі на мостах, естакадах тощо, повинен розташовуватися на висоті не менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття;

у місцях, де проїжджа частина вулиці межує з цоколями будівель або огорожами, зовнішня реклама може розміщуватися  в одну з фасадами будівель або огорожами лінію;

реклама алкогольних напоїв та тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби, не повинна розміщуватися на рекламних засобах ближче ніж за 300 метрів прямої видимості від території дитячих дошкільних закладів, загальноосвітніх шкіл та інших навчальних закладів, в яких навчаються діти віком до 18 років;

монтаж (демонтаж) рекламного засобу здійснюється спеціалізованими підприємствами, установами та організаціями;

          підключення рекламних засобів до існуючих мереж зовнішнього освітлення здійснюється відповідно до вимог, передбачених законодавством;

рекламні засоби забезпечуються маркуванням із зазначенням на каркасі рекламного засобу найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, номера його телефону, дати видачі дозволу та строку його дії.

9.2. Забороняється розташовувати рекламні засоби:

на пішохідних доріжках та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів;

у населених пунктах на висоті менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття, якщо їх поверхня виступає за межі краю проїжджої частини.

Розміщення зовнішньої реклами на пам'ятках історії та архітектури і в межах зон охорони таких пам'яток, в межах об'єктів природно-заповідного фонду дозволяється за погодженням з відповідним центральним або місцевим органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та об'єктів природно-заповідного фонду.

Реклама алкогольних напоїв та тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби, не повинна розміщуватися на рекламних засобах ближче ніж за 300 метрів прямої видимості від території дитячих дошкільних закладів, середніх загальноосвітніх шкіл та інших навчальних закладів, в яких навчаються діти віком до 18 років.

 1. Вивіски та таблички.

             10.1. Вивіски та таблички:

повинні розміщуватися без втручання у несучі конструкції, легко демонтуватися, щоб не створювати перешкод під час робіт, пов’язаних з експлуатацією та ремонтом будівель і споруд, на яких вони розміщуються;

не повинні відтворювати зображення дорожніх знаків;

не повинні розміщуватися на будинках або спорудах - об’єктах незавершеного будівництва;

площа поверхні не повинна перевищувати 3 кв. метрів.

Забороняється вимагати від суб’єктів господарювання будь-які документи для розміщення вивісок чи табличок, не передбачені законодавством та цим порядком.

10.2. Демонтаж вивісок чи табличок, розміщених з порушенням вимог цього Порядку  здійснюється у разі:

- припинення юридичної особи або припинення діяльності фізичної особи - підприємця;

- невідповідності розміщення вивіски чи таблички вимогам щодо її розміщення, наданим у визначенні, та архітектурним вимогам, державним нормам, стандартам і правилам, санітарним нормам;

  - порушення благоустрою території.

10.3. Розміщені вивіски чи таблички підлягають демонтажу за рахунок коштів юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців, якими вони були встановлені.

 1. Заключні положення


            11.1. Питання, що неврегульовані цим Порядком, вирішуються згідно з чинним законодавством України, а також відповідно до рішень селищної ради та виконавчого комітету селищної ради.

11.2. Спори, що виникають при вирішенні питань, пов’язаних з розміщенням зовнішньої реклами, вирішуються у встановленому законодавством порядку.

Селищний голова                                                                                   Ф.В.Войтюк

 

Додаток 1
до
Порядку 

Зразок

Керівнику робочого органу
__________________________________
(виконавчий орган сільської, селищної,                        міської  ради) 

____________ р. N ____________

ЗАЯВА
про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами

Заявник __________________________________________________________
                    (для юридичної особи - повне найменування розповсюджувача зовнішньої
_________________________________________________________________
                           реклами, для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)

Адреса заявника ____________________________________________________
                                    (для юридичної особи - місцезнаходження, для фізичної особи - 
______________________________________________________________
                                   місце проживання, паспортні дані)

Ідентифікаційний код юридичної особи
або ідентифікаційний номер фізичної особи _________________________

Телефон (телефакс) _____________________________________________

Прошу надати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами за адресою
__________________________________________________________________
                     (повна адреса місця розташування рекламного засобу)
строком на ____________________________________________________
                                                                 (літерами)

Перелік документів, що додаються _________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Заявник
або уповноважена
ним особа

_________________
(підпис)

_____________________
(ініціали та прізвище)

                                                             М. П.

Додаток 2
до Порядку 

Зразок

ДОЗВІЛ
на розміщення зовнішньої реклами

Виданий «___»____________ 20 ___ р. на підставі рішення

                                                                        (дата видачі)
__________________________________________________________________
                    (виконавчий орган сільської, селищної, міської ради, дата і номер рішення)
__________________________________________________________________
              (для юридичної особи - повне найменування розповсюджувача зовнішньої реклами,
__________________________________________________________________
                                  для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)
__________________________________________________________________
          (місцезнаходження (місце проживання), номер телефону (телефаксу), банківські реквізити,
__________________________________________________________________
                                              ідентифікаційний код (номер)

Адреса місця розташування рекламного засобу __________________________
__________________________________________________________________

Характеристика (в тому числі технічна) рекламного засобу _______________
__________________________________________________________________
(вид, розміри, площа місця розташування рекламного засобу)

Фотокартка або комп'ютерний макет місця з фрагментом місцевості (розміром не менш як 6х9 см.), на якому планується розташування рекламного засобу

Ескіз з конструктивним
рішенням рекламного засобу  
Топогеодезичний знімок місцевості (М 1:500) з прив'язкою місця розташування рекламного засобу 
Відповідальний за топогеодезичне знімання   _______ __________________ М. П. 
  (підпис)       (ініціали та прізвище) 
Керівник робочого органу ___________
(підпис)
____________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

Фотокартка місця (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів) після розташування на ньому рекламного засобу

Керівник робочого органу ___________
(підпис)
____________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

Аналіз регуляторного впливу

 

Назва регуляторного акту: проект рішення селищної ради «Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами на території Іваничівської селищної ради»

Орган-розробник : виконавчий комітет Іваничівської селищної ради.

Розробник : Сарабуна В.О. – секретар Іваничівської селищної ради.                                    

1.Визначення проблеми:

На цей час в населених пунктах Іваничівської селищної ради не встановлено правил щодо визначення розміру плати за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у селищній комунальній власності, та не встановлено порядку розміщення зовнішньої реклами.

З метою необхідності прийняття власних нормативних актів, що відповідали б  вимогам Законів України «Про рекламу», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про перелік документів у сфері господарської діяльності» виникла необхідність розробити Порядок розміщення зовнішньої реклами на території Іваничівської селищної ради.

Прийняття регуляторного акту з урахуванням вимог чинного законодавства в галузі зовнішньої реклами уможливить процес надання (або відмови у наданні) дозволів на розміщення зовнішньої реклами.

 

 1. Визначення груп на які проблема має найбільший вплив:

Суб’єкти господарювання, селищна  рада, громадськість.

 

 1. Чому проблема не вирішується ринком і потребує державного втручання.

Проблема не вирішується ринковим механізмом, оскільки розробка порядку про розміщення зовнішньої реклами та визначення розміру плати за розміщення зовнішньої реклами затверджують, згідно діючого законодавства, органи місцевого самоврядування.

 

 1. Визначення цілей регулювання:

-  дотримання вимог чинного законодавства щодо впорядкування розміщення та функціонування зовнішніх рекламних носіїв, їх відповідність технічним та естетичним вимогам до рекламних об'єктів на території селища;

- встановлення порядку та  умов надання, внесення змін, погодження, переоформлення та скасування дозволів на розміщення зовнішньої реклами;

- встановлення розміру плати за тимчасове використання місця для розміщення зовнішньої реклами, яке перебуває у комунальній власності територіальної громади Іваничівської селищної ради.

 1. 5. Алтернативні способи досягнення встановлених цілей

Серед альтернативних способів досягнення цілей даного регуляторного акту є:

1) Залишення ситуації без змін призведе до порушення вимог чинного законодавства пов’язаного з розповсюдженням реклами.

2) Прийняття регуляторного акту забезпечить вирішення проблеми. Дана альтернатива є найбільш оптимальною і прийнятною. Перевага обраного способу досягнення цілей полягає в тому, що даним регуляторним актом визначено Порядок, яким будуть керуватись при розміщенні зовнішньої реклами на території Іваничівської селищної ради.

 1. Механізми досягнення цілей.

Задекларовані цілі досягаються усім змістом документа, оскільки він у сукупності формує Порядок розміщення зовнішньої реклами в селищі, а саме:

- встановлює єдині вимоги до розміщення зовнішньої реклами;

- розробляє порядок надання, погодження, переоформлення та скасування дозволів на розміщення реклами;

- визначає порядок розміру плати за розміщення зовнішньої реклами, порядок демонтажу рекламних засобів;

-  визначає органи, які будуть вести контроль за розміщенням зовнішньої реклами та виконанням рішень виконавчого комітету щодо розміщення зовнішньої реклами на території Іваничівської селищної ради.

 

 1. 7. Очікувані результати прийняття регуляторного акту.

Прийняття даного рішення дозволить встановити Порядок розміщення зовнішньої реклами відповідно до вимог діючого законодавства, контролювати розміщення зовнішньої реклами на території селищної ради.

 

Аналіз вигод і витрат

Сфера впливу Вигоди Витрати
Органи місцевого самоврядування Досягнення цілей, передбачених пунктом 4. Цього аналізу Витрати пов’язані з оприлюдненням акта
Створення прозорої системи прийняття рішень виконавчого комітету Іваничівської селищної ради про надання або відмову у наданні дозволів на розміщення зовнішньої реклами. немає
Збільшення надходжень до місцевого бюджету. немає
Суб’єкти підприємницької діяльності Встановлення чіткого порядку отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами Плата за тимчасове використання місця для розміщення зовнішньої реклами, яке перебуває у комунальній власності територіальної громади
Безоплатне отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами немає
Населення Розширення доступу до рекламної інформації. немає
Покращення освітленості території селища в темну пору за рахунок світлових вивісок і пристроїв, що освітлюють рекламні конструкції, покращення загального естетичного вигляду немає
Створення прозорої системи прийняття рішень про надання або відмову у наданні дозволів на розміщення зовнішньої реклами немає
 1. 8. Обґрунтування терміну дії регуляторного акта. 

Регуляторний акт запроваджується на невизначений термін дії до змін у законодавстві.

 1. 9. Визначення показників результативності регуляторного акту.

Прогнозні показники, які характеризують наслідки дії регуляторного акта:

- кількість заяв на розміщення зовнішньої реклами;

- кількість виданих дозволів на розміщення зовнішньої реклами, кількість переоформлених дозволів, кількість скасованих дозволів;

- кількість укладених договорів між суб’єктами господарювання та виконавчим комітетом селищної ради на тимчасове користування місцем розташування  рекламного засобу, яке  перебуває в комунальній власності територіальної громади Іваничівської селищної ради;

- розмір надходжень плати за право розташування  реклами на місцях, які перебувають у комунальній власності територіальної громади залежить від великої кількості факторів: кон'юнктури ринку, складу учасників, пори року тощо;

- дія рішення поширюється на невизначене коло суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб у зв’язку  з відсутністю порядку розташування рекламних засобів на момент розробки аналізу;

- суб'єкти господарювання та/або фізичні особи отримують дозволи на безоплатній основі у терміни, що не перевищують зазначених у Типових правилах розміщення зовнішньої реклами, у відповідності до Закону України «Про рекламу»;

- розмір коштів та час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта залежить від конкретної ситуації: місця, строку розташування, виду та розміру площини спеціальної конструкції та інших показників, кількості осіб, з якими повинен бути погоджений дозвіл на розміщення зовнішньої реклами тощо;

- інформування зацікавлених осіб здійснюється через офіційну сторінку Іваничівської селищної ради, через друковані засоби масової інформації та безпосередньо спеціалістами селищної ради відповідальними за впровадження проекта, відповідно рівень інформованості залежатиме від зацікавленості у прийнятті цього Порядку.

 

 1. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акта.

У зв’язку з тим, що для визначення значень показників результативності регуляторного акта використовуються виключно статистичні дані, базове відстеження результативності буде здійснюватись після набрання чинності цього регуляторного акта.

Повторне відстеження буде здійснено через рік після набрання ним чинності. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань, вони будуть усунені шляхом внесення до регуляторного акта відповідних змін.

Періодичне відстеження планується здійснювати один раз в три роки з дня виконання заходів повторного відстеження.

 1. Оцінка ефекту від впровадження регуляторного акта.

Окрім збільшення надходжень до бюджету за тимчасове користування місцем, що перебуває у комунальній власності очікується збільшення кількості суб’єктів підприємницької діяльності завдяки створенню та удосконаленню умов для запровадження конкурентного середовища для ведення справ, що в свою чергу прямо пропорційне як збільшенню ефективності діяльності суб’єктів господарювання так і діяльності органів місцевого самоврядування.   

 

 

Селищний голова                                                                         Ф.В.Войтюк